Summer Gift

Официални правила за провеждане на играта на Central Mall Pleven : „SUMMER GIFT ”

1. Организатор на кампанията
1.1. Кампанията на Central Mall Pleven (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Рикедом Мениджмънт„ЕООД , адрес: Плевен, пл. Свобода 25 , („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалната уеб страница Central Mall Pleven http://www.mallpleven.com/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/Central-Mall-Pleven-Сентрал-Мол-Плевен.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http http://www.mallpleven.com/ и Facebook страницата https://www.facebook.com/Central-Mall-Pleven-Сентрал-Мол-Плевен.
2. Територия и период на провеждане на Играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Търговски център Central Mall Pleven, гр. Плевен, пл.Свобода 25.
2.2. Играта стартира на 15 август 2017 г. и продължава до 1 септември 2017 г. включително.

3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта и Томболата има всяко физическо лице.
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.
3.3. В Играта и Томболата нямат право да участват служителите и наемателите на обектите на територията на Central Mall Pleven , както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на Играта „SUMMER GIFT ”
4.1. Игра „SUMMER GIFT ”
4.1.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта „SUMMER GIFT “, трябва да посети Central Mall Pleven и да направи покупка в един от търговските обекти на територията на търговския център, на минимална стойност от 10/десет/ лв. Срещу всяка касова бележка/и получава възможност за 1 участие в томбола. Всеки участник трябва да напише три имена и телефонен номер на гърба на касовия бон и да го пусне в специалната кутия определена за целта, разположена на Партера в Central Mall .
4.1.2 Всеки клиент има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие. Комбинация от бележки не e възможна.
4.1.7. Покупката на минимална стойност от 10 лв. от един обект за участие в Играта, трябва да бъде направена в рамките на периода 15 август 2017 г. – 1 септември 2017 г., включително.
4.1.8. За валидни касови бележи се признават такива от обектите на територията на Central Mall Pleven. Касовата бележка трябва да бъде на минимална стойност от 10 лв.
5. Награда от Играта „SUMMER GIFT”
– Мобилен телефон модел NOKIA 5 BLACK
*Томболата ще се състои на 01 септември от 17:30 часа. Присъствието на участниците не е задължително.
Името на печелившия участник ще бъдат публикувано на Facebook страницата и официалния уебсайт на Central Mall Pleven.
6. Защита на личните данни
6.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата.
6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
6.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта лични данни, с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница и на Facebook страницата.
8. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница и на Facebook страницата.
9. Съдебни спорове
Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Публичност
10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на Играта и в период от 30 календарни дни след края й.
10.3. Участниците в Играта нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Играта, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
11. Други
11.1. С включването си в Играта всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
11.2. С включването си в Играта всеки участник приема личните му данни, както и касовата бележка обект на участие да бъдат публикувани на официалната уеб страница Central Mall Pleven http://www.mallpleven.com/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/Central-Mall-Pleven-Сентрал-Мол-Плевен.
11.3. Допълнителна информация за Играта участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница Central Mall Pleven http://www.mallpleven.com/ , както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/Central-Mall-Pleven-Сентрал-Мол-Плевен.