9 години приятели на Central Mall Pleven

Официални правила за провеждане на томбола с награди:
„9 години приятели на Central Mall Pleven ”

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Central Mall Pleven (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Рикедом Мениджмънт„ ЕООД, адрес: Плевен, пл. Свобода 25, (наричан по-долу „Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уеб страница на Central Mall Pleven http://www.mallpleven.com/.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата http://www.mallpleven.com/.

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на България.

2.2. Кампанията се провежда в рамките на два дни – 24.11.2017 год.(„Голямото пазаруване“ в Central Mall Pleven) и 28.11.2017 год.(Рожден Ден на Central Mall Pleven, до 17.30 часа)

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. В Кампанията и Томболата нямат право да участват служителите и наемателите на обектите на територията на Central Mall Pleven, както и членове на техните семейства.

4. Механизъм на Кампанията „9 години приятели на Central Mall Pleven ”

4.1. Кампания „9 години приятели на Central Mall Pleven”

4.1.1. Всеки, който желае да вземе участие в кампанията и томболата, трябва да посети Central Mall Pleven в дните 24.11.2017 год.(Голямото пазаруване) и/или 28.11.2017 год.(до 17.30 часа, Рожден Ден на Central Mall Pleven) и да направи покупка на стойност от и над 20 лв. Да напише своите три имена и телефонен номер на гърба на касовата бележка и да я пусне в специалната кутия определена за целта, разположена на партерен етаж в Central Mall, като ще бъде асистиран и от промоутър.

4.1.2 Всеки посетител има право да участва неограничен брой пъти, като 1 касова бележка може да се използва само за 1 участие.

4.1.3. Участието в кампанията е обвързано с осъществяването на покупка на територията на търговския комплекс на стойност от и над 20 лв. в указаните в т.4.1.1 дни.

5. Награди от Кампания „9 години приятели на Central Mall Pleven”

– Голяма награда- iPhone 8
– Множество награди под формата на ваучери и талони за отстъпки от обектите на територията на Central Mall Pleven.

Томболата ще се състои на 28 ноември 2017 год. от 17:30 до 20:00 часа по време на партито по случай Рождения Ден на Central Mall Pleven (етаж 3). Присъствието на участниците не е задължително.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалния уебсайт на Central Mall Pleven.

6. Защита на личните данни

6.1. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6.3. Участниците в Кампанията се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Кампанията лични данни,

с цел обявяване на спечелилия участник в Кампанията, както и доставянето на Наградата.

6.4. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено заявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

7. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница.

8. Предсрочно прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната си уеб страница.

9. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Публичност

10.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на Кампанията и в период от 15 календарни дни след края й.

10.3. Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с Кампанията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

11. Други

11.1. С включването си в Кампанията всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

11.2. С включването си в Кампанията всеки участник приема личните му данни, както и касовата бележка обект на участие да бъдат публикувани на официалната уеб страница на Central Mall Pleven http://www.mallpleven.com/.

11.3. Допълнителна информация за Кампанията участниците ще могат да получат на място в търговския център и на официалната уеб страница на Central Mall Pleven http://www.mallpleven.com/